Zásady ochrany osobních údajů - Prohlášení o zpracovávání osobních údajů klientů/zástupců Domovem pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
 
Správce: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
Sídlo: Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno
IČO: 70887276
Email: info@vyc.brno.cz
 
Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace (dále jen „domov pro seniory“), zpracovává jako správce osobní údaje svých klientů a jejich rodinných příslušníků při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho domov pro seniory tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
 
 1. Rozsah zpracování osobních údajů                                                                                          Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (klienti, rodinní příslušníci klientů, osoby zmocněné klientem) domovu pro seniory poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které domov seniorů shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 2. Zdroje osobních údajů
 • přímo od klientů, rodinných příslušníků, zmocněnců
 • z formulářů a dokumentů (zejména žádost o poskytování sociální služby, posudek o zdravotním stavu)
 • od zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu
 • ze zákonné povinnosti
3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
1.    adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby
      (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
2.   údaje umožňující kontakt s žadatelem o sociální služby nebo jeho zástupcem (např. rodinný
      příslušník), jedná se zejména o kontaktní údaje – např. kontaktní adresa – adresa pro
      doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa
3.   ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
4.   další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
5.   zákonem požadované osobní údaje   
 
4. Zpracovává domov pro seniory osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje)?
Z důvodu ochrany zdraví klientů domov pro seniory shromažďuje údaje o jejich zdravotním stavu (např. nemoci, zdravotní omezení, diety, potřeba speciální péče, pravidelné léky, očkování), výsledky z odborných vyšetření klientů.
 
5. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje fyzických osob domov pro seniory zpracovává z následujících důvodů:
a)   zákonná povinnost (zejména zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláška
      č. 505/2006 Sb., k zákonu o sociálních službách, zákon č. 372/2011 Sb., o specifických
      zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č.
      258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
      prostředcích, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
      tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zákon č. 563/2011 Sb., o
      účetnictví)
b)   plnění smlouvy, kterou domov pro seniory s klientem nebo zástupcem uzavřel (komunikace,
      kontrola plnění a dodržování smluvních závazků)
c)   ochrana životně důležitých zájmů klientů (zdravotní důvody)
d)   přímý marketing (zveřejňování informací o službách poskytovaných domovem pro seniory)
S ohledem na tyto účely domov pro seniory zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě/žádosti nebo které získá od fyzické osoby (viz předchozí body 3. a 4.). Zpracování osobních údajů klienta/zástupce pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany domova pro seniory.
 
6. Potřebuje domov pro seniory ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?
Domov pro seniory zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 5. písm. a) až c) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů dle předchozího bodu 5. písm. d), domov pro seniory potřebuje souhlas klienta/zástupce pouze v některých případech, např. ke zveřejňování fotek a videí na webových stránkách domova pro seniory a na sociálních sítích, jestliže důvody takového zpracování přímo nesouvisí s provozem domova (např. z důvodu prezentace domova pro seniory).
 
7. Jak dlouho domov pro seniory osobní údaje zpracovává?
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině domov pro seniory zpracovává osobní údaje v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, je třeba je uchovávat po dobu, po níž právní předpis požaduje uchování příslušné dokumentace. Tato doba je tedy stanovena předpisem a je různá pro různé druhy zpracování.
Pokud osobní údaje domov pro seniory zpracovává za jiným účelem, než je poskytování sociálních služeb, tedy zejména pokud je zpracovává na základě souhlasu, zavazuje se je zpracovávat po dobu maximálně 2 let.
 
8.   Způsob zpracování osobních údajů
Domov pro seniory zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba (žadatel, klient) není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.
 
9. Cookies
Pokud kdokoli navštíví webové stránky domova pro seniory, je informován, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení návštěvníka. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které neobsahují žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu, nejsou nikam odesílány, a lze je z prohlížeče odstranit. Soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje, ale bez nich nejde zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Vhodným nastavením internetového prohlížeče lze ukládání cookies zabránit, to ale nedoporučujeme, neboť tím může dojít k funkčnímu poškození webu.  
 
10. Kategorie příjemců osobních údajů
Domov pro seniory při plnění svých závazků a povinností využívá i služby jiných dodavatelů služeb (společní správci, oddělení správci a zpracovatelé osobních údajů).
Pokud dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané domovem pro seniory a mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů, v takovém případě zpracovatel zpracovává osobní údaje dle pokynů domova pro seniory a nesmí je využít jinak. Domov pro seniory takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Pokud se jedná o společné nebo oddělené správce, tito mají ve většině případů na svých webových stránkách deklarováno splnění požadavků GDPR. Domov pro seniory ale jako správce osobních údajů, ujednává pravidla a splnění podmínek GDPR ve smlouvě nebo dohodě o sdílení osobních údajů se společným správcem.
Domov pro seniory má také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům/úřadům.
Domov pro seniory nepředává osobní údaje mimo území České republiky.
 
11. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů
Každý subjekt osobních údajů (např. žadatel, klient, zástupce) má právo na informace o zpracování osobních údajů. Domov pro seniory tyto informace shrnul do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte náš domov pro seniory zde: https://vyc.brnods.cz/kontakt
Dle nařízení GDPR má subjekt údajů v případě, že bude pro domov pro seniory identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, domov pro seniory v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 • právo na přenositelnost údajů - pokud domov pro seniory subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
 • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí domov pro seniory jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování domov pro seniory omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti domova pro seniory oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby
 
top