Domov pro seniory

Informace o službě

Poslání organizace

Posláním Domova pro seniory Vychodila je prostřednictvím pobytové služby usilovat o důstojný a bezpečný život seniorů, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a vyčerpali možnosti zůstat v domácím prostředí za pomoci rodiny, terénních či ambulantních služeb. Pro naše klienty se snažíme vytvářet podmínky k prožití stáří jako plnohodnotné etapy života.

Cílová skupina uživatelů – okruh osob, pro které je sociální služba určena

Osoby, které dosáhly věku 60 let a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit v přirozeném prostředí.

Cílem služby je:

  • poskytovat klientům zázemí, pocit jistoty, bezpečí a maximální míry soukromí
  • respektovat individuální potřeby klientů
  • podporovat klienty v udržení soběstačnosti a samostatnosti
  • pomáhat udržet sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli

Službu poskytujeme na dvou místech


Zásady a principy poskytování služeb

Zachování důstojnosti klienta a dodržování lidských práv a svobod – zachováváme důstojný přístup a úctu ke klientovi jako jedinečné a plnoprávní osobnosti.

Individuální přístup – poskytujeme služby s ohledem na potřeby klienta.

Respektování vůle klienta – respektujeme rozhodnutí klienta, poskytujeme služby formou nabídky.

Podpora soběstačnosti – podporujeme zájem klienta o udržení soběstačnosti v péči o vlastní osobu, poskytujeme jen takovou péči, kterou si klient není schopen zajistit vlastními silami.

Princip sociálního začleňování osob – udržování kontaktu s přirozeným prostředím, rodinou a blízkými osobami.

Princip informovanosti – zajišťujeme průběžné informování o dění v domově a nabídce poskytovaných služeb.

Profesionalita – při své práci využíváme odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, které se průběžně rozvíjejí. Službu poskytujeme v souladu se Standardy kvality, etickým kodexem a v případě potřeby na základě paliativního přístupu.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Poskytované služby

Ubytování 

Ubytování v jednolůžkových pokojích, úklid, praní a žehlení prádla.

Stravování

Zajištění celodenní stravy s možností výběru různých variant diet.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání, svlékání, přesuny na lůžko, vozík, polohování, pomoc při pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí.

Pomoc při osobní hygieně

Např. pomoc při úkonech osobní hygieny, koupání, při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Např. pomoc při využívání běžně dostupných služeb, podporu při kontaktu s rodinou.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Např. volnočasové a zájmové aktivity, nácvik, upevňování motorických, sociálních schopností a dovedností.

Poskytnutí základního sociální poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách.

Zjišťování potřeb a vlastní podpora je zajišťováno v rozsahu Regionálních karet Jihomoravského kraje.

Ošetřovatelská zdravotní péče

Je poskytována na základě ordinace lékaře prostřednictvím týmu všeobecných sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hod denně. Osobám, které potřebují zdravotní péči, je tato poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení.

Rehabilitační péče

Je poskytována v pracovní dny v rozsahu preventivní a doplňkové fyzioterapie, není určena k plnohodnotnému zastoupení péče ve zdravotnickém zařízení (není hrazena zdravotními pojišťovnami).

Praktický lékař

Uživatelé se mohou zaregistrovat u praktické lékařky, která do domova dochází jedenkrát týdně, nebo se mohou obracet na jiného praktického lékaře, u něhož jsou zaregistrováni. Domov respektuje právo každého uživatele na svobodnou volbu lékaře.

Uživatelé mají k dispozici signalizační tlačítko k přivolání pomoci ze strany personálu.

V domově je zajištěna nepřetržitá služba všeobecných sester a pracovníků v sociálních službách.

top